https://articulo.mercadolibre.com.ar

From Historia del Arte through Historia de la fotografía / History of Photography / Historia fotografii / to current contemporary art

From Historia del Arte through Historia de la fotografía / History of Photography / Historia fotografii / to current days and contemporary art. Presentation by WaldlLoren

Desde Historia del Arte hasta Historia de la fotografía / Historia de la fotografía / Historia fotografii / hasta la actualidad y el arte contemporáneo. Presentación de WaldlLoren

Od Historia del Arte przez Historia de la fotografía / Historia fotografii / Historia fotografii / do czasów obecnych i sztuki współczesnej. Prezentacja WaldlLoren

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar
camara-estenopeica-pinhole-hasselblad-para-armar-150 dollars

 

Camera Obscura

 

Here we are at the source of photography, withdrawn almost five centuries ago: somewhere around the year of 1500, the great Florentine Leonardo da Vinci, the „divine Leonardo”, laid the foundations for the building of photography. Describes a device called camera obscura. If a small hole is made in the front wall of the tightly closed box, an inverted image of the object will be created on the opposite wall, on which the box will be „set”. So the „divine Leonardo”, who predicted the flight of a man, also predicted that his camera obscura is actually a camera.

Oto jesteśmy u źródeł fotografii, cofnięci o niemal pięć wieków wstecz: gdzieś około roku pańskiego 1500 wielki florentyńczyk Leonardo da Vinci, „boski Leonardo”, kładzie fundamenty pod gmach fotografii. Opisuje urządzenie nazwane camera obscura. Jeśli w przedniej ściance szczelnie zamkniętego pudła zrobimy niewielki otworek, to na przeciwległej ścianie utworzy się odwrócony obraz przedmiotu, na który pudło „nastawimy”. Tak więc „boski Leonardo”, który przewidział lot człowieka, przewidział także, że jego camera obscura to właściwie aparat fotograficzny.

Aquí estamos en la fuente de la fotografía, retirada hace casi cinco siglos: alrededor del año 1500, el gran Leonardo da Vinci florentino, el „Leonardo divino”, sentó las bases para la construcción de la fotografía. Describe un dispositivo llamado cámara oscura. Si se hace un pequeño orificio en la pared frontal de la caja bien cerrada, se creará una imagen invertida del objeto en la pared opuesta, sobre la cual se „fijará” la caja. Entonces el „Leonardo divino”, que predijo el vuelo de un hombre, también predijo que su cámara oscura es en realidad una cámara.

https://articulo.mercadolibre.com.ar
camara-estenopeica-pinhole-hasselblad-para-armar-150 dollars

 

 

Today, every elementary school student knows that the camera is a refined box with a hole in front, that it is actually very close to the Leonard’s camera to some Zenith or Pentaconsix, and especially to the primitive box camera. However, the Florentine Master did not suppose that the pictures that were created on the back wall of his box could be „caught”, „fixed”, „captured” – because and what?

Dziś każdy uczeń szkoły podstawowej wie, że aparat jest udoskonalonym pudełkiem mającym z przodu otworek, że właściwie bardzo blisko od Leonardowskiej camery do jakiegoś Zenita czy Pentaconsixa, a szczególnie do prymitywnego aparatu skrzynkowego. Mistrz floretyński nie przypuszczał jednak, by obrazki, które powstają na tylnej ścianie jego skrzyneczki, można było „złapać”, „utrwalić”, „uwiecznić” – bo i czym?

Hoy, todos los estudiantes de escuela primaria saben que la cámara es una caja refinada con un agujero en el frente, que en realidad está muy cerca de la cámara de Leonard con algún Zenith o Pentaconsix, y especialmente con la cámara de caja primitiva. Sin embargo, el maestro florentino

 

http://www.aparaty.tradycyjne.net/poradnik,historia_fotografii.html
Camera Obscura by Leonardo da Vinci

 

Two hundred and twenty years was enough for the Leonard’s camera to be forgotten. And that is why maybe a man who could have been in 1727. invent a photograph – he did not invent it. He was a professor from Halle, Jan Henryk Schultze. He discovered then that some silver chemicals react to light. Like human skin – exposed to the sun – these compounds have blackened. But the professor probably did not hear anything about the sounder, and if he did, he forgot. Photography „did not invent itself”.

Dwieście kilkanaście lat wystarczyło zupełnie, by Leonardowska camera poszła w zapomnienie. I dlatego może człowiek, który mógł był w 1727r. wynaleźć fotografię – nie wynalazł jej. Był to profesor z Halle, Jan Henryk Schultze. Odkrył on wówczas, że niektóre związki chemiczne srebra reagują na światło. Podobnie jak skóra ludzka – wystawiona na działanie słońca – związki te czerniały. Ale profesor nie słyszał pewnie nic o camerze, a jeżeli słyszał, to zapomniał. Fotografia „nie wynalazła się”.

Doscientos veinte años fueron suficientes para que la cámara de Leonard fuera olvidada. Y es por eso que tal vez un hombre que podría haber estado en 1727. inventar una fotografía, no la inventó. Fue profesor de Halle, Jan Henryk Schultze. Descubrió entonces que algunos productos químicos de plata reaccionan a la luz. Al igual que la piel humana, expuesta al sol, estos compuestos se han ennegrecido. Pero el profesor probablemente no escuchó nada sobre la sonda, y si lo hizo, lo olvidó. La fotografía „no se inventó a sí misma”.
Johann Heinrich Schulze
Data urodzenia 12 maja 1687
Data śmierci 10 października 1744

Johann Heinrich Schulze lub Schultz (ur. 12 maja 1687, zm. 10 października 1744) – niemiecki profesor, pochodzący z Colbitz w Księstwie Magdenburskim.
Historia

Schulz studiował medycynę, chemię, filozofię i teologię. Został profesorem anatomii oraz kilku innych przedmiotów na Uniwersytetach w Altdorf oraz Halle.

Wynalazki
Schulz jest najbardziej znany z odkrycia, że niektóre sole srebra, w szczególności chlorek srebra i azotan srebra, ciemnieją w obecności światła. W eksperymencie przeprowadzonym w 1637 roku ustalono, że mieszanka srebra i kredy odbija mniej światła niż nie lakierowane srebro. Choć jego odkrycie nie dostarczyło środków do utrzymania obrazu (srebro nadal ciemniało nie osłonięte od światła), to stanowiło podstawę do późniejszego utrwalania obrazów. Pierwsze trwałe zdjęcie powstało w 1826; zrobił je Joseph Nicéphore Niépce; pierwsza trwała fotografia powstała na tej zasadzie została zrobiona niewiele później przez Williama Fox Talbota.

Johann Heinrich Schulze
Illustration
Date of birth May 12, 1687
Date of death October 10, 1744

Johann Heinrich Schulze or Schultz (born May 12, 1687, died October 10, 1744) is a German professor from Colbitz in the Duchy of Magdeburg.
History.

Schulz studied medicine, chemistry, philosophy and theology. He became professor of anatomy and several other subjects at the Universities of Altdorf and Halle.

Inventions
Schulz is best known for discovering that some silver salts, in particular silver chloride and silver nitrate, darken in the presence of light. In an experiment conducted in 1637, it was found that the mixture of silver and chalk reflected less light than unpainted silver. Although his discovery did not provide the means to maintain the image (silver was still darkened, not shielded from the light), it was the basis for the subsequent recording of images. The first permanent photo was made in 1826; Joseph Nicéphore Niépce did it; the first permanent photo created on this principle was made a little later by William Fox Talbot.

 

xx

William Henry Fox Talbot – New era of photography

William Henry Fox Talbot – English polyhistor archaeologist, chemist, botanist, linguist, mathematician. He is best known as a pioneer of black and white photography – he was the inventor of the negative process, which made it possible to make many copies.

William Henry Fox Talbot – Inglés polyhistor arqueólogo, químico, botánico, lingüista, matemático. Él es el más conocido como pionero de la fotografía en blanco y negro.

William Henry Fox Talbot – angielski polihistor archeolog, chemik, botanik, lingwista, matematyk. Jest najbardziej znany jako pionier fotografii czarno-białej – był wynalazcą procesu negatywowego, który umożliwił wykonywanie wielu kopii.

 

More info below

https://www.metmuseum.org/toah/hd/tlbt/hd_tlbt.htm

 

William Fox Talbot 1853 / Patenting controversy / Fot. Wikipedia
William Fox Talbot 1853 / Patenting controversy / Fot. Wikipedia

 

 

Dagerotypia
It was not until one hundred years after Schultz that two Frenchmen – without knowing each other – began to work on „getting the image without the help of drawing”. One of the earliest Mr. J.Niepce, the other painter and stage designer L.J.Daguerre, quite well known in Paris. The case made them know each other. They made a company to exchange experiences and lived four hundred kilometers from each other. They wrote and the letters went slowly. So work was also slow. Nevertheless, they both moved about the pristine and actually strange to them area of chemistry. Finally, Daguerre, again by chance, discovered that his iodine silver plate could be induced in mercury vapor.

Dopiero w sto lat po Schultz’em dwóch Francuzów – wzajemnie o sobie nie wiedząc – zaczęło pracować nad „otrzymaniem wizerunku bez pomocy rysowania”. Jeden, starszy już pan J.N.Niepce, drugi dość znany w Paryżu malarz i scenograf L.J.Daguerre. Przypadek sprawił, że się poznali. Zawarli spółkę do wymiany doświadczeń, a mieszkali o czterysta kilometrów od siebie. Pisali, a listy szły wolno. Praca szła więc także powoli. Obaj przecież poruszali się po dziewiczym i właściwie obcym im terenie chemii. Wreszcie Daguerre, znowu przez przypadek, odkrył, że jego jodosrebrowa płyta daje się wywołać w parach rtęci.
No fue sino hasta cien años después de Schultz que dos franceses, sin conocerse entre sí, comenzaron a trabajar para „obtener la imagen sin la ayuda del dibujo”. Uno de los primeros Mr. J.Niepce, el otro pintor y escenógrafo L.Jaguerre, bastante conocido en París. El caso les hizo conocerse. Hicieron una compañía para intercambiar experiencias y vivieron a cuatrocientos kilómetros el uno del otro. Ellos escribieron y las cartas fueron despacio. Entonces el trabajo también fue lento. Sin embargo, ambos se movieron por la zona prístina y realmente extraña para ellos en química. Finalmente, Daguerre, nuevamente por casualidad, descubrió que su placa de yodo plateada podría ser inducida en vapor de mercurio.

 

.

 

Actually – it was 1837 – the photograph was discovered. Niepce has been dead for four years. A year and a half of the effort to sell the secret of the invention has failed, no one wanted to believe in the possibility of „painting with light”.

But the message about the invention reached the Academy of Sciences. Its secretary, the brilliant physicist D.F.Arago, in the flight took note of the significance of what created Niepce and Gaguerre. This invention – he thought – should not be patented, should be available to everyone in the world. And he made the French government grant Daguerre a lifetime annuity of 6,000 francs, and the son and heirs of Niepce – 4,000.

On August 19, 1839, at the meeting of the Academy of Sciences in Paris, among the enthusiasm of the crowds, the details of the invention were published, its technology, or the process of photography, which was then called daguerrotography. In September this year, the description of daguerreotyping was printed. The Polish translation appeared in December this memorable 1839 in Poznań.

.

Właściwie – był to rok 1837 – fotografia została odkryta. Niepce już od czterech lat nie żył. Półtora roku starań o korzystną sprzedaż tajemnicy wynalazku zawiodło, nikt nie chciał uwierzyć w możliwość „malowania światłem”.

Ale wiadomość o wynalazku dotarła do Akademii Nauk. Jej sekretarz, znakomity fizyk D.F.Arago, w lot pojął doniosłość tego, co stworzyli Niepce i Gaguerre. Wynalazek ten – sądził – nie powinien być opatentowany, powinien być dostępny każdemu człowiekowi na świecie. I sprawił, że rząd Francji przyznał Daguerre’owi dożywotnią rentę roczną w wysokości 6 tysięcy franków, a synowi i spadkobiercy Niepce’a – 4 tysiące.

19 sierpnia 1839, na posiedzeniu Akademii Nauk w Paryżu, wśród entuzjazmu tłumów, opublikowano szczegóły wynalazku, jego technologię, czyli proces fotografowania, który nazwano wówczas dagerotypią. We wrześniu tego roku opis dagerotypowania wydano drukiem. Polski przekład ukazał się już w grudniu tego pamiętnego 1839 r, w Poznaniu.

.

En realidad, fue en 1837, cuando se descubrió la fotografía. Niepce ha estado muerto durante cuatro años. Un año y medio del cambio en la posibilidad de „pintar con luz”.

Pero el mensaje sobre la invención llegó a la Academia de Ciencias. Su secretario, el brillante físico D.F.Arago, en Niepce y Gaguerre. Esta invención, no debe estar patentada, debe estar disponible para todos en el mundo. E hizo que el gobierno francés le otorgara a Daguerre una anualidad vitalicia de 6.000 francos y el hijo y los herederos de Niepce, 4.000.

El 19 de agosto de 1839, en la reunión de la Academia de Ciencias, entre el entusiasmo de las multitudes, que luego se llamó daguerrotografía. En septiembre de este año, se imprimió la descripción de daguerreotipificación. La traducción polaca apareció en diciembre memorable 1839 en Poznań.

William Fox Talbot, 1853 Henry Fox Talbot
William Fox Talbot, 1853 Henry Fox Talbot

 

Photography begins its wonderful procession. Pictures are taken on metal, silver-plated tiles, exposure takes about half an hour.

The head of the photographed delinquent is grasped in solid ticks, „so that he does not move”, pay for the likeness, you need to sum up the bajoń sum. From the photo you can get only one image on the sheet. All this does not deter the masses of customers and daguerreotype is the hit of the 1840 season in Paris, Moscow, Berlin and also in Warsaw. On the roof of New York University, the inventor of the telegraph, Morse, establishes the first American atelier, collecting $ 5 for a portrait.

Naturally, the original camera otowrek was replaced with a lens, a set of selected lenses, which allowed for a significant reduction of the time of exposure.

.

Fotografia rozpoczyna swój wspaniały pochód. Zdjęcia robi się na metalowych, posrebrzanych płytkach, naświetlanie trwa około pół godziny.

Głowę fotografowanego delikwenta chwyta się w solidne kleszcze, „aby się nie poruszył”, płacić za podobiznę trzeba sumy bajońskie. Ze zdjęcia otrzymać można tylko jedną podobiznę na blasze. To wszystko nie odstrasza jednak rzeszy klientów i dagerotypia jest przebojem sezonu 1840 r w Paryżu, Moskwie, Berlinie, a także w Warszawie. Na dachu Uniwersytetu Nowojorskiego wynalazca telegrafu, Morse, zakłada pierwsze amerykańskie atelier, inkasując po 5 dolarów za portret.

Naturalnie pierwotny otowrek aparatu zastąpiono obiektywem, zespołem dobranych soczewek, co pozwoliło na wydatne skrócenie czasu naświetlania.

.

La fotografía comienza su maravillosa procesión. Las imágenes se toman en metal, azulejos plateados, la exposición dura aproximadamente media hora.

El jefe del delincuente fotografiado se agarra con tics sólidos, „para que no se mueva”, pague por la imagen, debe sumar la suma de bajoń. De la foto puedes obtener solo una imagen en la hoja. Todo esto no disuade a las masas de clientes y el daguerrotipo es el éxito de la temporada de 1840 en París, Moscú, Berlín y también en Varsovia. En la azotea de la Universidad de Nueva York, el inventor del telégrafo, Morse, establece el primer atelier estadounidense, recaudando $ 5 por un retrato.

Naturalmente, la cámara original otowrek fue reemplazada por una lente, un conjunto de lentes seleccionados, lo que permitió una reducción significativa del tiempo de exposición.

 

Kodak Brownie Camera Information - The Original_The Brownie Camera. Fot. Archiwum MoMA
Kodak Brownie Camera Information – The Original_The Brownie Camera. Fot. Archiwum MoMA

The initial development of photography was also based on the improvement of the lens. The first for the photographic lens was constructed by the professor of mathematics in Vienna, but born in Slovakia, Józef Petzval. The lens turned out to be perfect for portraits, for more versatile shooting, it was less useful. Anyway, it has been used sporadically to this day.

Na doskonaleniu obiektywu polegał też początkowy rozwój fotografii. Pierwszy dla fotografii zbudowany obiektyw skonstruował profesor matematyki w Wiedniu, ale urodzony w Słowacji, Józef Petzval. Obiektyw okazał się doskonały do zdjęć portretowych, do wszechstronniejszego fotografowania mniej był przydatny. Zresztą używany bywa sporadycznie do dnia dzisiejszego.

El desarrollo inicial de la fotografía también se basó en la mejora de la lente. El primero para la lente fotográfica fue construido por el profesor de matemáticas en Viena, pero nació en Eslovaquia, Józef Petzval. La lente resultó ser perfecta para retratos, para disparos más versátiles, era menos útil. De todos modos, se ha utilizado esporádicamente hasta el día de hoy.

x

 

Dopiero prawie w 20 lat później, w r. 1866, Niemcy, tam będzie odtąd na długo kolebka precyzyjnego przemysłu optycznego, konstruują pierwszy aplanat, obiektyw, jaki stosowano w najprostszych aparatach prawie do naszych czasów.

W drugiej połowie XIX wieku nie fotografuje się już wprawdzie na płytkach metalowych, używa się natomiast bardzo niepraktycznych mokrych płyt szklanych, które fotograf zawodowy „przyrządza” na krótko przed założeniem do aparatu. Oczywiście trąci to z lekka czarną magią i odstrasza wielu od fotografowania budząc jednak podziw dla wtajemniczonych.

.

It was not until almost 20 years later, in 1866, Germany, that there would be a cradle of precision optical industry for a long time, constructing the first aplanate, the lens used in the simplest apparatus almost to our times.

In the second half of the nineteenth century, it is not already photographed on metal plates, but very impractical wet glass plates are used, which the professional photographer „cooks” shortly before putting it on the camera. Of course, it smacks a bit of black magic and scares away many from shooting, however, arousing admiration for the initiated.

.

No fue hasta casi 20 años más tarde, en 1866, Alemania, que habría una cuna de la industria óptica de precisión durante mucho tiempo, la construcción de la primera aplanate, la lente utilizada en el aparato más simple casi hasta nuestros días.

En la segunda mitad del siglo XIX, todavía no está fotografiado en planchas de metal, pero se usan placas de vidrio húmedo muy poco prácticas, que el fotógrafo profesional „cocina” poco antes de colocarlo en la cámara. Por supuesto, huele un poco de magia negra y ahuyenta a muchos de los disparos, sin embargo, despertando admiración por los iniciados.

 

x

.

Admittedly, in 1871 an English physician, Maddox, invented a dry emulsion on a glass plate, but the concept of an ambitious American, Eastman, becomes a real coup in the history of photography.

Wanting to do a thicker business in photography, Eastman understood that the only way to do this is to popularize photography and base it not on the few professional photographers, but on photo enthusiasts. The main obstacle – Mr. Eastman reasoned – is a heavy and easily smashing plate.

Before each photo you have to put it on, remove it after removing it; the camera weighs approx. 6 kg. Eastman tried celluloid instead of glass. Managed to. He created a popular amateur camera for a lightweight foldable film, on which one can take several photos at once – a lightweight and handy camera.

.

Wprawdzie w 1871 r. angielski lekarz Maddox wynajduje suchą emulsję na szklanej płycie, ale prawdziwym przewrotem w historii fotografii staje się dopiero koncepcja pewnego ambitnego Amerykanina, Eastmana.

Chcąc zrobić grubszy business na fotografii, Eastman zrozumiał, że jedyną drogą ku temu jest spopularyzowanie fotografii i oparcie jej nie na nielicznych zawodowych fotografach, lecz na fotoamatorach. Przeszkodą zasadniczą – rozumował p. Eastman – jest ciężka i łatwo tłukąca się klisza.

Przed każdym zdjęciem trzeba ją zakładać, po zdjęciu wyjmować; kamera waży przy tym ok. 6 kg. Eastman spróbował zamiast szkła zastosować celuloid. Udało się. Stworzył popularny aparat amatorski na lekką błonę zwijaną, na której od razu można wykonać kilkanaście zdjęć – aparat lekki i poręczny.

.

Aunque en 1871 el médico Inglés Maddox inventa una emulsión seca en el cristal, pero la verdadera revolución en la historia de la fotografía es sólo un concepto americano ambicioso, Eastman.

Queriendo hacer un negocio más denso en fotografía, Eastman entendió que la única forma de hacerlo es popularizar la fotografía y basarla no en los pocos fotógrafos profesionales, sino en los entusiastas de la fotografía. El principal obstáculo – razonó el Sr. Eastman – es un plato pesado y fácil de romper.

Antes de cada foto que debes poner, quítala después de quitarla; la cámara pesa aproximadamente 6 kg. Eastman probó el celuloide en lugar del vidrio. Funcionó Creó una popular cámara amateur para una película plegable ligera, en la que se pueden tomar varias fotos a la vez: una cámara liviana y práctica.

 

 

.

 

Analog Photography

Fotografia analogowa

Original Kodak Camera, Serial No. 540 | National Museum of American History

National Museum of American History – Smithsonian Institution

Description: This Original Kodak camera, introduced by George Eastman, placed the power of photography in the hands of anyone who could press a button.

Oryginalna kamera Kodak, numer seryjny 540 | Muzeum Narodowe Ameryki …

Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej – Smithsonian Institution

Opis: Ta oryginalna kamera Kodak, wprowadzona przez George’a Eastmana, umieściła siłę fotografii w rękach każdego, kto mógłby nacisnąć przycisk.

Cámara original Kodak, n.º de serie 540 | Museo Nacional de América …
Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos – Smithsonian Institution
Descripción: Esta cámara Kodak original, presentada por George Eastman, colocó el poder de la fotografía en manos de cualquiera que pudiera presionar un botón.

 

http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_760118
Original Kodak Camera, Serial No. 540 Introduced by George Eastman / Fot. National Museum of American History

 

This Original Kodak camera, introduced by George Eastman, placed the power of photography in the hands of anyone who could press a button. Unlike earlier cameras that used a glass-plate negative for each exposure, the Kodak came preloaded with a 100-exposure roll of flexible film. After finishing the roll, the consumer mailed the camera back to the factory to have the prints made. In capturing everyday moments and memories, the Kodak’s distinctive circular snapshots defined a new style of photography–informal, personal, and fun.

Ta oryginalna kamera Kodak, wprowadzona przez George’a Eastmana, umieściła siłę fotografii w rękach każdego, kto mógłby nacisnąć przycisk. W odróżnieniu od wcześniejszych aparatów, w których do każdej ekspozycji używano negatywu z płytką szklaną, aparat Kodak został fabrycznie załadowany rolką elastycznej folii o 100 stopniach naświetlenia. Po zakończeniu rolki klient przesłał aparat z powrotem do fabryki, aby wydruki zostały wykonane. W uchwyceniu codziennych chwil i wspomnień charakterystyczne okrągłe migawki Kodaka wyznaczają nowy styl fotografii – nieformalny, osobisty i zabawny.

Esta cámara original Kodak, presentada por George Eastman, colocó el poder de la fotografía en manos de cualquiera que pudiera presionar un botón. A diferencia de las cámaras anteriores que usaban un negativo de placa de vidrio para cada exposición, Kodak venía precargado con un rollo de película flexible de 100 exposiciones. Después de terminar el rollo, el consumidor envió la cámara de regreso a la fábrica para realizar las impresiones. Al capturar momentos y recuerdos cotidianos, las instantáneas circulares distintivas de Kodak definieron un nuevo estilo de fotografía: informal, personal y divertido.

The-first-Kodak-camera / Fot. http://kodakexpress-fotocentrkmua.blogspot.com.es
The-first-Kodak-camera / Fot. http://kodakexpress-fotocentrkmua.blogspot.com.es

George Eastman invented flexible roll film and in 1888 introduced the Kodak camera shown to use this film. It took 100-exposure rolls of film that gave circular images 2 5/8″ in diameter. In 1888 the original Kodak sold for $25 loaded with a roll of film and included a leather carrying case.
George Eastman wynalazł elastyczny film w rolce iw 1888 roku wprowadzono kamerę Kodak pokazaną do użycia tego filmu. Wymagało to rolek folii o 100 ekspozycjach, które dawały okrągłe obrazy o średnicy 2 5/8 cala. W 1888 r. Oryginalny Kodak sprzedał za 25 dolarów załadowany rolką folii i zawierał skórzany futerał.
George Eastman inventó la película de rollo flexible y en 1888 introdujo la cámara Kodak que se muestra para usar esta película. Tomó rollos de película de 100 exposiciones que daban imágenes circulares de 2 5/8 „de diámetro. En 1888, el Kodak original se vendió por $ 25 cargado con un rollo de película e incluía un estuche de cuero.

 

 Eastman Kodak Company / Fot. http://kodakexpress-fotocentrkmua.blogspot.com.es/
Eastman Kodak Company / Fot. http://kodakexpress-fotocentrkmua.blogspot.com.es/

 

The Kodak Brownie box camera

The Kodak Brownie box camera did for photography what Ford did for the automobile, it brought photography to the masses. This model Brownie is from 1946-1952 and sold for a little under $4 from what I have read.

Aparat fotograficzny Kodak Brownie zrobił dla fotografii to, co Ford zrobił dla samochodu, przyniósł fotografię masom. Ten model Brownie pochodzi z lat 1946-1952 i jest sprzedawany za mniej niż 4 USD z tego, co przeczytałem.

La cámara de caja Kodak Brownie hizo por la fotografía lo que Ford hizo por el automóvil, trajo la fotografía a las masas. Este modelo Brownie es de 1946-1952 y se vendió por un poco menos de $ 4 por lo que he leído.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodak_Brownie_Target_SIX-20_box_camera.jpg

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodak_Brownie_Target_SIX-20_box_camera.jpg
Kodak Brownie box camera / commons.wikimedia.org

.

Międzynarodowe słowo „Kodak” (ostatni, ale nie najgorszy pomysł p. Eastmana) stało się synonimem zejścia fotografii – „pod strzechy”. Kto to dziś może wiedzieć, czy p. Eastman nie widział uprzednio „fotorewolweru” warszawskiego fotografa Konrada Brandla, aparatu, który tak sobie chwalił sam cesarz Franz Joseph? Była to kamera ręczna, lekka i zgrabna, co prawda jeszcze na płyty szklane, ale obliczona po raz pierwszy na tak popularny potem format 6 x 9 cm.

Wielu innych Polaków też co nieco dla fotografii wymyśliło, jak choćby Stanisław Jurkowski – nowoczesną migawkę. Ale dopiero zastosowanie amerykańskiej błony celuloidowej rozpoczyna nowy okres.

Od tej pory fotografia staje się dostępna właściwie dla każdego, kogo stać na odłożenie niewielkiej sumy; mnożą się corocznie kadry młodych fotoamatorów, tysiące aparatów różnych marek zapełnia sklepy, a w każdym prawie mieszkaniu pojawia się solidny album fotograficzny.
Potem nastąpił kolor w fotografii

Polaroid

I fotografia cyfrowa o czym szerzej niżej
The international word „Kodak” (the last, but not the worst idea of Mr. Eastman) has become a synonym for the photography coming down – „under the thatched roofs”. Who can know today whether Mr. Eastman has not previously seen the „photorevolver” of the Warsaw photographer Konrad Brandl, the apparatus that Emperor Franz Joseph himself praised? It was a handheld camera, light and shapely, although it was still on glass plates, but it was calculated for the first time in such a popular 6 x 9 cm format.

Many other Poles also invented something, such as Stanisław Jurkowski – a modern snapshot for photography. But only the use of an American celluloid membrane begins a new period.

From now on, photography becomes available to anyone who can afford a small sum; the number of young amateur photographers is growing every year, thousands of cameras from different brands fill stores, and a solid photo album appears in almost every flat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And digital photography, which is more detailed below

 

 

La palabra internacional „Kodak” (la última, pero no la peor idea del Sr. Eastman) se ha convertido en un sinónimo de la fotografía que baja – „bajo los techos de paja”. ¿Quién puede saber hoy si el Sr. Eastman no ha visto previamente el „fotorrevolucionario” del fotógrafo de Varsovia Konrad Brandl, el aparato que el propio emperador Francisco elogió? Era una cámara de mano, liviana y bien formada, aunque todavía estaba en placas de vidrio, pero se calculó por primera vez en un formato tan popular de 6 x 9 cm.

Muchos otros polacos también inventaron algo, como Stanisław Jurkowski, una instantánea moderna de la fotografía. Pero solo el uso de una membrana de celuloide estadounidense comienza un nuevo período.

A partir de ahora, la fotografía estará disponible para cualquiera que pueda pagar una pequeña suma; el número de jóvenes fotógrafos aficionados crece cada año, miles de cámaras de diferentes marcas llenan las tiendas y aparece un sólido álbum de fotos en casi todos los pisos.

Luego vino el color en la fotografía

Polaroid

Y la fotografía digital, que se detalla a continuación

 

 

http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_760118

 

xxx

Alicia V_na tablicy_Cameras & People Just Me and My Camera. Fot. pinterest.co.uk

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/519602875753034077/
Alicia V_Cameras & People Just Me and My Camera. Fot. pinterest.co.uk

 

xxx

 

 

camara-de-fotos-leica-permuto
camara-de-fotos-leica-permuto

 

camara-de-fotos-marca-yashica-para-dentista-cena1.990 dol... Lol

http://zsp-sycow.pl/wp-content/uploads/2013/02/grafika_2.pdf
camara-de-fotos-marca-yashica-para-dentista-precio_

 

 

Dalmierz Minolta HI-matic F z ob. ROKKOR 1:2,7/38
Dalmierz Minolta HI-matic F z ob. ROKKOR 1:2,7/38

 

„The decisive moment” – Henri Cartier-Bresson.

 

 

Henri Cartier-Bresson – a man without whom there would be no street photography – writes in his article Tomek Wawrzyczek

Henri Cartier-Bresson – człowiek, bez którego nie byłoby fotografii ulicznej – pisze w swoim artykule Tomek Wawrzyczek na stronie:

Henri Cartier-Bresson, un hombre sin el cual no habría fotografía callejera, escribe en su artículo Tomek Wawrzyczek en

http://kulturoteka.tumblr.com/post/145256257602/decydujący-moment-henri-cartier-bresson

 

http://kulturoteka.tumblr.com/post/145256257602/decyduj%C4%85cy-moment-henri-cartier-bresson
Henri Cartier Bresson / The decisive moment / Decydujący moment /Fot. tumblr.com

.

He is considered the godfather of contemporary photography photography. He did not call his photos alone because he thought that the place of the photographer is the street, not the dark. He did not use the flash – he only recognized the natural light for a given situation. His understanding of photography, captured in the formula of the decisive moment, changed the approach to taking photos.

.

Jest uznawany za ojca chrzestnego współczesnej fotografii reporterskiej. Nie wywoływał swoich zdjęć sam, bo uważał, że miejscem fotografa jest ulica, nie ciemnia. Nie używał lampy błyskowej – uznawał tylko naturalne dla danej sytuacji światło. Jego rozumienie fotografii ujęte w formułę momentu decydującego zmieniło podejście do robienia zdjęć.

.

Es considerado el padrino de la fotografía fotográfica contemporánea. Él no llamó a sus fotos solo porque pensó que el lugar del fotógrafo es la calle, no la oscuridad. No usó el flash, solo reconoció la luz natural para una situación dada. Su comprensión de la fotografía, capturada en la fórmula del momento decisivo, cambió el enfoque para tomar fotos.

 

 

Henri Cartier Bresson / Decisive moment / Decydujący moment / Fot. Henri Cartier Bresson / Kids
Henri Cartier Bresson / Decisive moment / Decydujący moment / Fot. Henri Cartier Bresson / Kids

.

In the period when Cartier-Bresson begins to use the term „decisive moment” in the context of the photographer’s work, photography was not considered an art equal to painting or sculpture. Photographers have often been criticized for not having such patience and creativity as traditional artists, because the creation of their work – photos – is a matter of seconds, not weeks, months of hard work. Cartier-Bresson pointed out that it is not the photographer who is pressing the shutter button. It is searching, catching from the surroundings, from space and time, the right moment, which should be captured in the picture, not the second before, not the second after. Taking a picture is the culmination of the photographer’s work, putting a dot on „i”, signing under the work.

.

W okresie, kiedy Cartier-Bresson zaczyna używać pojęcia “moment decydujący” w kontekście pracy fotografa, fotografia nie była uważana za sztukę równą malarstwu czy rzeźbie. Często krytykowano fotografów za to, że nie mają takiej cierpliwości i kreatywności jak tradycyjni artyści, bo powstanie ich pracy – zdjęcia – to kwestia sekundy, nie tygodni, miesięcy ciężkiej pracy. Cartier-Bresson wskazał, że to nie samo naciśnięcie spustu migawki jest pracą fotografa. Jest nią poszukiwanie, wyławianie z otoczenia, z przestrzeni i czasu, odpowiedniego momentu, który powinno się utrwalić na zdjęciu, nie sekundy przed, nie sekundy po. Zrobienie zdjęcia to zwieńczenie pracy fotografa, swoiste postawienie kropki nad “i”, podpisanie się pod dziełem.

.
En un momento en que Cartier-Bresson está comenzando a utilizar el término „momento decisivo” en el contexto del trabajo del fotógrafo, la fotografía no se consideraba un arte igual a la pintura o la escultura. Los fotógrafos a menudo han sido criticados por no tener tanta paciencia y creatividad como los artistas tradicionales, porque la creación de su trabajo – fotos – es una cuestión de segundos, no semanas, meses de trabajo duro. Cartier-Bresson señaló que no es el fotógrafo quien está presionando el botón del obturador. Está buscando, atrapando desde el entorno, desde el espacio y el tiempo, el momento correcto, que debe ser capturado en la imagen, no el segundo antes, ni el segundo después. Tomar una foto es la culminación del trabajo del fotógrafo, poner un punto en „i”, firmar bajo el trabajo.

.

Henri Cartier Bresson / Decisive moment / Decydujący moment / Fot. Henri Cartier Bresson
Henri Cartier Bresson / Decisive moment / Decydujący moment / Fot. Henri Cartier Bresson

 

.

 

Henri Cartier-Bresson is one of the most important photographers of the twentieth century who is considered the father of photojournalism. It was „snapping photos” to the level of sophisticated art. He graduated in philosophy and painting at the University of Cambridge, but it was photography that attracted his attention. He took street photography – he recorded everyday life and 20th-century socio-political changes in many countries around the world. He tried to capture the so-called „The decisive moment” thanks to which he made history. The concept had an impact on the development of modern reportage. Cartier-Bresson has worked for almost all major newspapers and magazines around the world. He was a co-founder of the famous Magnum photography agency along with Robert Capa, David Chim Seymour and George Rodger.
“Decydujący moment” – Henri Cartier-Bresson.

Henri Cartier-Bresson to jeden z najważniejszych fotografów XX wieku, który jest uważany za ojca fotoreportażu. Wyniósł “pstrykanie zdjęć” do poziomu wyrafinowanej sztuki. Ukończył studia filozoficzne i malarskie na uniwersytecie w Cambridge, jednak to właśnie fotografia zwróciła jego szczególną uwagę. Uprawiał fotografię uliczną – rejestrował codzienne życie i XX-wieczne przemiany społeczno-polityczne w wielu krajach świata. Starał się uwieczniać wtedy tzw. „decydujący moment”, dzięki któremu przeszedł do historii. Koncepcja miała wpływ na rozwój nowoczesnego reportażu. Cartier-Bresson pracował dla prawie wszystkich wielkich dzienników i czasopism na całym świecie. Był współzałożycielem słynnej agencji fotograficznej Magnum wraz z Robertem Capą, Davidem Chim Seymourem i George’em Rodgerem.
„El momento decisivo” – Henri Cartier-Bresson.

Henri Cartier-Bresson es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX que es considerado el padre del fotoperiodismo. Fue „tomar fotos” al nivel del arte sofisticado. Se graduó en filosofía y pintura en la Universidad de Cambridge, pero fue la fotografía lo que atrajo su atención. Tomó fotografía callejera: registró la vida cotidiana y los cambios sociopolíticos del siglo XX en muchos países del mundo. Trató de capturar el llamado „El momento decisivo” gracias al cual hizo historia. El concepto tuvo un impacto en el desarrollo del reportaje moderno. Cartier-Bresson ha trabajado para casi todos los principales periódicos y revistas de todo el mundo. Fue cofundador de la famosa agencia de fotografía Magnum junto con Robert Capa, David Chim Seymour y George Rodger.

 

 

http://kulturoteka.tumblr.com/post/145256257602/decyduj%C4%85cy-moment-henri-cartier-bresson
Henri Cartier Bresson / The decisive moment / Decydujący moment /Fot. tumblr.com

.

 

 

Basics of digital photography
Podstawy fotografii cyfrowej

http://zsp-sycow.pl/wp-content/uploads/2013/02/grafika_2.pdf

 

.

Then came the color in photography

 

In 1855, James Clerk Maxwell developed the theoretical basis for color photography and was the first to experiment with recording colored images. In 1861, British photographer Thomas Sutton, working on the commission of Maxwell, made the first color projection of a multi-colored ribbon, this photograph is known as Tartan Ribbon [1] [2]

Louis Ducos du Hauron made a colorful photograph of the French town of Agen in 1877. A photo of Louis Ducos du Hauron is considered the first color photograph in history. In 1907, the Lumière brothers invented photographic plates in natural colors – autochromes.

.

James Clerk Maxwell opracował w 1855 roku podstawy teoretyczne fotografii barwnej i jako pierwszy zaczął eksperymentować z rejestrowaniem barwnych obrazów. W 1861 roku brytyjski fotograf Thomas Sutton pracując na zlecenie Maxwella wykonał pierwszą w historii projekcję barwną przedstawiającą wielokolorową wstążkę, zdjęcie to znane jest jako Tartanowa wstążka (ang. Tartan Ribbon)[1][2]

Louis Ducos du Hauron wykonał w 1877 roku kolorową fotografię francuskiego miasteczka Agen. Zdjęcie Louisa Ducosa du Haurona uważa się za pierwszą fotografię barwną w historii. W 1907 roku bracia Lumière wynaleźli płyty do zdjęć w barwach naturalnych – autochrom.

.

En 1855, James Clerk Maxwell desarrolló la base teórica para la fotografía en color y fue el primero en experimentar con la grabación de imágenes en color. En 1861, el fotógrafo británico Thomas Sutton, trabajando en la comisión de Maxwell, hizo la primera proyección en color de una cinta multicolor, esta fotografía se conoce como Tartan Ribbon [1] [2]

Louis Ducos du Hauron hizo una colorida fotografía de la ciudad francesa de Agen en 1877. Una foto de Louis Ducos du Hauron se considera la primera fotografía en color de la historia. En 1907, los hermanos Lumière inventaron placas fotográficas en colores naturales, autocromos.

 

„Tartanowa wstążka” (ang. Tartan Ribbon), pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie wykonane przez Suttona w 1861 r.
„Tartanowa wstążka” (ang. Tartan Ribbon), pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie wykonane przez Suttona w 1861 r.

 

.

 

Polaroid

Photo Plener NowinArt 2017

 

Polaroid Exhibition Uczestnicy 05.2017 Fot. NowinArt by WaldLoren
Polaroid Exhibition Uczestnicy 05.2017 Fot. NowinArt by WaldLoren

 

Polaroid Exhibition Uczestnicy 05.2017 Fot. NowinArt by WaldLoren
Polaroid Exhibition Uczestnicy 05.2017 Fot. NowinArt by WaldLoren

20170408_163917

.

 

Błyskawicznie znikająca era Polaroida

 

 

 

.

Digital Photography

Fotografia cyfrowa

From art painting through camara obscura photohraphy through movie till video arte

Od malowania, poprzez fotografię obscuryczną, poprzez film, aż po sztukę wideo

Desde la pintura, pasando por la fotografía obscura, pasando por el cine, hasta el videoarte.

 

Polish Artists

Marek Lalko

Stefan Hanćkowiak

Basia Bańda

Tomasz Pastyrczyk

Goha Dobrucka

Michał Jankowski

Wald Loren

Słąwek Zbiok Czajkowski  Grande Cojones

Aleksandra Kubiak

Ola Maliszewska

Anna Kraśko

Dawid Dobrucki

Adrian Nejman

Daria Bojanek

Paulina Czarniecka

Błażej Król

Krzysztof Swaryczewski

Barbara Kroll

Daniel AUA Adamski

Bartosz Niedźwiedź Matuszewski

Jakub Zgas Żmijowski

Łukasz Klimczyk

Adam Dyk

Dorota Kaczmarek

Katarzyna Kozyra

Andy Warhol

Alicja Sobańska Keep On Dancing

Jarosław Dulęba

I inni mniej lub bardziej słynni

 

 

King's Kross / The Regent's Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren
King’s Kross / The Regent’s Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren

 

The Regent's Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren
The Regent’s Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren

 

The Regent's Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren
The Regent’s Park and Primrose Hill / London / Copyright Wald Loren

 

Zdjęcia z wystawy w ramach Festiwalu Strefa OFFelia 2017
 
Pictures from exhibition on Strefa OFFelia Festival 2017
 
London / King’s Cross Station  and The Regent’s Park and Primrose Hill

 

 

On The Street / Zigaretten Couple /London King's Cross Station / Copyright © Wald Loren
On The Street / Zigaretten Couple /London King’s Cross Station / Copyright © Wald Loren

 

On The Street / Zigaretten Cuople / London King's Cross Station /Copyright © Wald Loren
On The Street / Zigaretten Cuople / London King’s Cross Station /Copyright © Wald Loren

 

On The Street /Zigaretten Woman / London King's Cross Station / Copyright © Wald Loren
On The Street /Zigaretten Woman / London King’s Cross Station / Copyright © Wald Loren

 

 

 

 

 

Anie Leibovitz – Photohrapher

 

Anie Leibovitz – Życie w obiektywie

One of the most famous and well-known photographers in the world. The creator of intimate and very personal sessions of the biggest stars. Author of photos that have gone down in history, such as the last session of John Lennon and Yoko Ono taken on the artist’s death day or the controversial and provocative session of Demi Moore in pregnancy. Recently, she photographed Caitlin Jenner in a sensual, feminine session.

Jedna z najsłynniejszych i najbardziej znanych artystek fotografików na świecie. Twórczyni intymnych i bardzo osobistych sesji największych gwiazd. Autorka zdjęć, które przeszły do historii, takich jak: ostatnia sesja Johna Lennona i Yoko Ono zrobiona w dniu śmierci artysty czy kontrowersyjna i prowokacyjna sesja Demi Moore w ciąży. Ostatnio fotografowała Caitlin Jenner w zmysłowej, kobiecej sesji.

Uno de los fotógrafos más famosos y famosos del mundo. El creador de sesiones íntimas y muy personales de las estrellas más grandes. Autor de fotos que han pasado a la historia, como la última sesión de John Lennon y Yoko Ono tomada el día de la muerte del artista o la controvertida y provocadora sesión de Demi Moore durante el embarazo. Recientemente, fotografió a Caitlin Jenner en una sesión sensual y femenina.

 

Annie Leibovitz / Życie w obiektywie / Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Annie Leibovitz / Życie w obiektywie / Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Anie Leibovitz – Życie w obiektywie

https://www.cda.pl/video/135706271/vfilm

 

This is not an ordinary film about photographs and photographs. It is a film that reveals the truth about people standing in front of its lens. The truth about the greatest celebrities of this world. A document from 2006.

To nie jest zwyczajny film o fotografii i fotografie. To film odkrywający prawdę o ludziach stojących przed jej obiektywem. Prawdę o największych celebrities tego świata. Dokument z 2006 roku.

Esta no es una película ordinaria sobre fotografías y fotografías. Es una película que revela la verdad sobre las personas frente a su lente. La verdad sobre las mejores celebridades de este mundo. Un documento de 2006.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103089,18171519,Annie_Leibovitz__Zycie_w_obiektywie__KINOPLEX_PL_NA.html

 

 

Annie Leibovitz z Demi Moore / Filmowe Historie Słynnych Kobiet / Fot. wpiasecznie.pl
Annie Leibovitz z Demi Moore / Filmowe Historie Słynnych Kobiet / Fot. wpiasecznie.pl

 

 

 

.

From Photography to the Movie

Directors

 

Movida Moviemiento

Pedro Almodovar

Carne Tremula / 1997

Victor (Liberto Rabal) goes to meet Elena (Francesca Neri) for a date. Elena, uninterested, tells Victor to leave the apartment before her dealer gets there. Their ensuing argument and struggle draw the attention of policemen Sancho (José Sancho) and David (Javier Bardem). As Elena flees, her gun go…

 

Todo sobre mi madre
Trailer oficial de la película „Todo sobre mi madre” de Pedro Almodóvar, 1999
Comments
Dulce Porvenir
„Cuesta mucho se auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”
Cristian Picazzo
„Apenas tuvo el placer de ver esta película. De inmediato se convirtió en una de mis favoritas. Amo el cine de Almodóvar”
.

 

Todo Sobre Mi Madre. Pelicula de director Pedro Almodovar
 
Tras la muerte de su hijo Manuela viaja a Barcelona para tratar de reencontrarse con el padre biológico del muchacho, quien tras cambiarse de sexo responde al nombre de Lola. En el transcurso de días entrará en contacto con una serie de personajes atormentados y conmovedoramente humanos. Gran película de Pedro Almodóvar, con una Cecilia Roth incomensurable y un reparto en el que destacan Penélope Cruz y Marisa Paredes. Premiada en Cannes 2000 así como en los Oscar y Globos de Oro ese mismo año.
 

 

 

Top 10 Spanish Language Movies

 

 

Today Dziś Hoy Ahora Teraz Now

 

 

Antonio Banderas actor of Pedro Almodovar from the begining his career.

 

http://www.lavanguardia.com/gente/20180326/441964579807/antonio-banderas-semana-santa-malaga.html?facet=amp

 

Directors

Emmanuel Lubezki
Famous in Spain director. He win the oscar.   Emmanuel Lubezki
Emmanuel Lubezki Morgenstern, A.S.C., A.M.C. is a Mexican cinematographer. He sometimes goes by the nickname Chivo, which means „goat” in Spanish.

He was born in 1964 (age 53 years), in Mexico City, in Mexico.

He was study in National Autonomous University of Mexico.
Spouse – Lauren Beth Strogoff
Awards – Academy Award for Best Cinematography. He National Autonomous University of Mexico.
More info about Emmanuel Lubezki below:
Juan Antonio – Bayona / peliocula
Alejandro Amenabar –
And the best film director in Spain…   Juanra Fernandez.
In Castilla La Mancha for sure he is the best. I met himin real life in Fine Arts on UCLM
Juanra Fernandez

 

Lucino Visconti

Federico Fellini

Bernardo Bertoluci

Krzysztof Kieslowski – Trzy Kolory / Tres colores/ There Colours /

 

Tryptyk

Tres Colores – Niebieski Biały Czerwony / Blue White Red

Andrzej Wajda – Wszystko na sprzedaż

Kanał (after second war)

Roman Polanski –  Nóż  w wodzie

 

 

X

Video Arte

History of Art /  Video Arte  / JOHN DOWNEY (1940-1993) from Chile
 Historia de la Fotografia y Video arte
from the begining till arte foto contemporary (siglo XX y XXI)

 

Juan Downey is one of the pioneers of video art together with Nam June Paik. He was born in 1940 in Santiago, Chile. He studied at the Catholic University of Chile and after graduating he went to Paris to study engraving at the Atelier 17 Hayter. In 1965 he settled in New York. It was the year of the premiere of the first camera that he himself bought and began to experiment discovering in this way the possibilities that this material offered. He was interested in the feedback and delay that the camera allowed.

In 1973 the military coup took place in Chile, which, his first video art tried to criticize the Chilean high class and that military coup with the so-called work „In the beginning” starring the group „The Aleph”, which was persecuted and tortured. This work is an international denunciation.

Another of his most important works was „Trans-Americas” which is divided into several series, a part starring the trips he made with his family throughout the Americas to allow communication with the video and achieve a multicultural world.

The other part is about his experience with the Yanumani, where he creates frabaciones with a goal: „filmante-filmado”.
Juan Downey jest jednym z pionierów sztuki wideo razem z Nam June Paik. Urodził się w 1940 roku w Santiago w Chile. Studiowałem na Katolickim Uniwersytecie w Chile i po ukończeniu studiów pojechałem do Paryża, aby studiować grawerowanie w Atelier 17 Hayter. W 1965 roku osiadłem w Nowym Jorku. Był to rok premiery pierwszego aparatu, który kupił i zaczął eksperymentować odkrywając w ten sposób możliwości oferowane przez ten materiał. Interesowało go sprzężenie zwrotne i opóźnienie, na jakie pozwalała kamera.

W 1973 roku pucz wojskowy odbył się w Chile, co Jego pierwsza sztuka wideo próbował krytykować chilijskie wysoką klasę i że przewrót wojskowy z tak zwanej pracy „na początku”, z udziałem grupy „Aleph”, który był prześladowany i torturowany. Ta praca jest międzynarodowym donosem.

Kolejną z jego najważniejszych dzieł to „trans-Americas”, który jest podzielony na kilka części serii, z udziałem wycieczki zrobiłem ze swoją rodziną w całej Ameryce, aby umożliwić komunikację z wideo i osiągnąć wielokulturowy świat.

Druga część dotyczy jego doświadczenia z Yanumani, gdzie tworzy frabacje z celem: „filmante-filmado”.

 

Juan Downey es uno de los pioneros del video arte junto con Nam June Paik. Nació en 1940 en Santiago,Chile. Estudió en la Universidad católica de Chile y tras licenciarse marchó a Paris para estudiar grabado en el Atelier 17 Hayter. En 1965 se asentó en Nueva York. Fue el año del estreno de la primera cámara que él mismo compró y comenzó a experimentar descubriendo de este modo las posibilidades que este material ofrecía. Se interesó por la retroalimentación y retraso que la cámara permitía.

En 1973 se produjo el golpe militar en Chile,lo cual,su primer video arte trataba de criticar la alta clase chilena y ese golpe militar con la llamada obra „In the beginning” protagonizado por el grupo „The Aleph”, que fue perseguido y torturado. Esta obra es una denuncia internacional.

Otra de sus obras más importantes fue „Trans-Americas” que se divide en varias series,una parte protagonizada por los viajes que realizó con su familia por toda América para permitir la comunicación con el video y conseguir un mundo multicultural.

La otra parte trata sobre su experiencia con los Yanumani, donde crea frabaciones con un objetivo: „el filmante-filmado”.

.

Sławomir ZBIOK Czajkowski

Parafia Św.Jana Nepomucena in Dorohusk, Poland

.

https://www.facebook.com/711836222312326/videos/879417038887576/

Projekt Rożaniec Do Granic

.

Videos by Sławek ZBIOK Czajkowski

.

https://www.facebook.com/zbiok/videos/10214676626940470/

.

 

Currently, in the era of digital photography, thanks to digitization of fast ways to communicate information on the web, we can create and express ourselves. In the 21st century, we can be directors of ourselves, like the directors of that time, who were gods to the masses hungry for the games in the privacy of their home. Now we can go out with it. And more and more often, with more and more boldness, we do it.

Obecnie w dobie fotografii cyfrowej, dzięki  digitalizacji szybkim sposobom na przekazywanie informacji w  sieci możemy kreować i wyrażać siebie. W XXI wieku możemy być reżyserami samych siebie na wzór ówczesnych reżyserów, którzy byli bogami dla mas spragnionych igrzysk w zaciszu domowego ogniska. Teraz możemy wyjść z tym na zwenątrz. I coraz częściej, z coraz większą śmiałością robimy to.
Actualmente, en la era de la fotografía digital, gracias a la digitalización de formas rápidas de comunicar información en la web, podemos crearnos y expresarnos. En el siglo XXI, podemos ser directores de nosotros mismos, como los directores de la época, que eran dioses de las masas ávidas de juegos en la intimidad de su hogar. Ahora podemos salir con eso. Y cada vez más a menudo, con más y más audacia, lo hacemos.
So…
Express Yourself
Do It Yourself
Make Yourself
.

.
Do it! You can do it. You should do it. For sure. As Madonna said in 1980 and almost 15 years after. She still alive. Amazing!

Look / Spójrz tylko / Mira

You can start creating yourself through
My Space
Facebook
Twitter
Tumbrl
Pintetest
Instagram
Snapchat
And many others…
Artyści to robią od dawna. Ty też możesz zostać artystą. Zdają się krzyczeć media i reklamodawcy kierując swój głos w stronę konsumenta. Puszka Kampbela w Kamera Obscura? Dlaczego nie.
Express Yourself 
 
To tez tytuł przeboju z lat 80′ – kiedy to obecna ikona popkultury Madonna już jako moda artystka przewidziała przyszoç tego co sié będzie działo. Dziś Królowa muzyki  pop kultury – odcina kupony sławy. Pławi się w złocie i dobrobycie  dorabiając się na umiłowaniu kiczu przez miliony. Schlebia najniższym gustom i robi to profesjonalnie. 
 
O niebo lepsza 
 
podobnie jak o niebo lepsza Beyonce nie myśli nawet  zbliżać się do tego poziomu. I już od wczesnych lat konsekwentnie dąży swoją ścieżką.
Jej zdjęcia w twledyskch zapierają dech w piersiach. A ona ma czyn oddychać .
Beyonce – Haunted
Inni przedstawiciele których dokonania artystyczne to swego rodzaju kamień milowy w historii kultury.
 
Prince 
 
Michael Jackson 
 
Andy Warhol Cambell Box

Nina Simone
Ella Fitzgerald
Muzyka klezmerska

 

From painting and photo through movie, video arte, performance till music video

In this way, we come from Leonard’s memories to the times in which we live and in which we grab or grab a camera, which is unlike the Daguerre camera, but it is her rightful descendant.

.

W ten sposób dochodzimy od wspomnień Leonardowskich do czasów, w których żyjemy i w których chwyciliśmy lub chwycimy do ręki aparat fotograficzny, niepodobny co prawda do kamery Daguerre’a, będący jednak jej prawym potomkiem.

 

Conclusion / Wniosek / Conclusión

This can all be photographed. Tell. In the Decisive Moment. Take the floor. Like Henri Cartier Bresson

To wszystko można sfotografować. Opowiedzieć. W Decydującym Momencie. Zabrać głos. Tak jak Henri Cartier Bresson

Esto puede ser fotografiado. Contar. En el momento decisivo. Toma la palabra. Al igual que Henri Cartier Bresson

 

 

 

From painting and photo through movie, video arte, performance till music video

 

I stało się światło… Światło stworzyło obraz… Na podobieństwo swoje

Cyt. za WaldLoren

Y la luz ha llegado … La luz ha creado una imagen … En la imagen de ella

Cita de WaldLoren

And the light has come … The light has created a picture … In the image of it.

Quote from WaldLoren

 

 

 

.
Woodkid – Ifon (Official video)
.

.
2pac feat Dr.Dre – California Love HD

https://youtu.be/5wBTdfAkqGU

.

Hayden James – Something About You (OFFICIAL Music Video)

 

.

Music video from BEYONCÉ Platinum Edition

Beyoncé – Haunted 2014

 

 

Beyoncé – Partition (Explicit Video) 2014

Beyoncé – Crazy In Love (Live)

Beyoncé – Crazy In Love Live

 

 

 

 

 

 

Taste Impressions

Txt by WaldLoren

 

 

 

 

Fotografia cyfrowa

 

 

D_NQ_NP_530725-MLA25470344708_032017-E