IS IT ART OR IS IT JUST (14.02-9.03). Zapraszamy na wystawę. Performans podczas otwarcia: Kym Ward. BWA Zielona Góra.

 

Zapraszamy na wystawę
IS IT ART OR IS IT JUST

Otwarcie wystawy: 14.02, godzina 19:00
Wystawa czynna do: 9.03.2014

Performans podczas otwarcia: Kym Ward

Artyści: Ghislain Amar, Annemarie van den Berg, Andrew Birk, Tymek Borowski, Debora Delmar Corporation, Rafał Czajka, Jaś Domicz, Manuel Forte, Piotr Grabowski, HARD-CORE, Piotr Łakomy, Anna Maria Łuczak, Noviki, Pikaso, Gregor Różański, Kym Ward, Beata Wilczek

Kurator: Romuald Demidenko

IS IT ART OR IS IT JUST 14.02 09.03

Korzystając na co dzień z różnych urządzeń i aplikacji, przeglądamy prawdopodobnie więcej treści i obrazów, niż kiedykolwiek wcześniej. Internet stał się nie tylko istotnym narzędziem komunikacyjnym, lecz również ważnym odniesieniem dla młodych artystów. W kontekście dynamicznej gradacji wpływów ekonomicznych i politycznych, nie tylko ramy definicji współczesnego dzieła sztuki stają się coraz mniej uchwytne. Diametralnemu przeobrażeniu ulega także rola artysty oraz produkcji artystycznej.

Andrew Keen w swojej książce „The Cult of The Amateur” przekonuje, że charakterystyczna demokratyzacja sztuki, która ma miejsce w internecie, jest zagrożeniem dla kultury wysokiej. Jego teoria dość szybko przestała być aktualna, ponieważ wszyscy stają się dziś raczej użytkownikami, jedynie o różnym poziomie zaawansowania, nie pozostając tylko biernymi odbiorcami treści, ale współuczestnikami wychodzącymi poza sferę serwisów społecznościowych. Na zarzut, że brakuje nowych treści, można by odpowiedzieć, że rolą artysty nie jest już tworzenie nowych treści i gestów, lecz subtelne zestawianie już istniejących, stosowanych do tej pory przez ekonomię i marketing – w taki sposób, aby ich intencjonalne znaczenie się zmieniało. Ponieważ nie istnieją żadne zewnętrzne ograniczenia do pokonania a dwudziestowieczne strategie w postaci transgresji i subwersji zostały włączone przez kapitalizm kognitywny jako powszechne narzędzie służące do zdobycia uwagi konsumentów – artyści zaczęli badać rzeczywistość od wewnątrz, szukając rzeczywistych lub radykalnych doświadczeń w przyspieszonej codzienności, zdominowanej przez wirtualność i reprezentację globalnych marek.

Wystawa jest kontynuacją projektu, który był prowadzony od zeszłego roku w Rotterdamie, Holandii, we współpracy z platformą wystawienniczą Het Plafond. Jego celem była próba scharakteryzowania wybranych postaw obecnych w środowisku młodych artystów i kuratorów, szczególnie w odniesieniu do zmieniającej się roli internetu i wzajemnych powiązań pomiędzy światem wirtualnym a najnowszą kulturą wizualną. Narzędziem, które pomogło zdobyć informacje na ten temat, była ankieta i wywiady oraz rozmowy z przedstawicielami świata sztuki i młodymi profesjonalistami aktywnymi w innych dziedzinach na temat przyszłości ich praktyk. Na wystawie zostaną zaprezentowane rezultaty prowadzonego od zeszłego roku projektu oraz wybrane prace zaproszonych artystów.

Wystawie towarzyszą dwie publikacje – reader uzupełniający prezentowane prace oraz #trendbook IS IT ART OR IS IT JUST dostępny online (http://bit.ly/1kDffrY). Jego polska edycja będzie mieć premierę po zakończeniu wystawy.

Do powstania #trendbooka przyczynili się: Ada Avetist, Andrew Birk, Billy Gallery, Anne de Boer, Eloise Bonneviot, Sebastian Cichocki, Gerardo Contreras, Martyn Richard Coppel, Debora Delmar Corporation, Guia Cortassa, Rafał Czajka, DJ New Jersey Drone, Travis Egedy (Pictureplane), Julie Grosche, Hard-Core, Hrafnhildur Helgadóttir, Sæmundur Þór Helgason, Blair Kneppers, Piotr Łakomy, Perla Montelongo, Museum of Internet, Kubiat Nnamdie, Wyatt Niehaus, Karolina Plinta, Lauren Reid, Manuel Roßner, Gregor Różański, ScreenSaverGallery, Nicolaus Schafhausen, Manuel Solano, Johannes Thumfart, Upominki, Guus Vreeburg, Beata Wilczek

IS IT ART OR IS IT JUST jest projektem badawczym prowadzonym przez NEW: ART CENTER, platformę komunikacyjną dla młodych artystów i kuratorów.

 Txt & Organizator: BWA Zielona Góra

————————————–
We invite you to the exhibition
IS IT ART OR IS IT JUST

Opening: 14.02, at 19:00
Exhibition open through: 9.03.2014

Performance at the opening: Kym Ward

Artists: Ghislain Amar, Annemarie van den Berg, Andrew Birk, Tymek Borowski, Debora Delmar Corporation, Rafał Czajka, Jaś Domicz, Manuel Forte, Piotr Grabowski, HARD-CORE, Piotr Łakomy, Anna Maria Łuczak, Noviki, Pikaso, Gregor Różański, Kym Ward, Beata Wilczek

Curator: Romuald Demidenko

Using a variety of devices and applications every day, we look at more content and images than ever before. The Internet has become not only an important communication tool, but an essential reference tool for young artists. In the context of dynamic gradations of economic and political influence, the framework for the definition of contemporary art is becoming less tangible, and the role of the artist and their production model has transformed.

Andrew Keen in his book ‚The Cult of The Amateur’ argues that the characteristic democratization of art which takes place on the Internet is a threat to high culture. His theory pretty quickly ceased to be valid, as people have become active users nowadays, not just remaining passive recipients of content, but partakers in going beyond the realm of social networking sites. Responding to the allegation that the lack of new content, it could be that the role of an artist is no longer to create new content and gestures, but to subtly compile those already existing in a way that their intentional meaning is changed. Because there are no external constraints to overcome and twentieth-century strategies of transgression or subversion are incorporated by cognitive capitalism as a common tool to gain attention by consumers – artists began to explore the reality from the inside, looking for real or radical experiences in accelerated everyday life, dominated by virtuality and global brand images.

The exhibition is a sequel of the project IS IT ART OR IS IT JUST, which began in 2013 in Rotterdam, the Netherlands, in collaboration with the exhibition platform Het Plafond. The aim was to characterize the selected attitudes present within the young artistic and curatorial scene, particularly in relation to the changing role of the internet and the interrelationships between the virtual world and the latest visual culture. We employed a survey and interviews plus discussions with representatives of the world of art and young professionals active in other areas to build a database on the future of their practices. The exhibition will run from the results of last year’s draft and selected works of invited artists.

IS IT ART OR IS IT JUST is accompanied by two publications – supplementary reader and the #trendbook, available now online (http://bit.ly/1kDffrY)

At today night evening are hot
IS IT ART OR IS IT JUST (14.02-9.03)
IS IT ART OR IS IT JUST
IS IT ART OR IS IT JUST by NEW: ART CENTER www.newartcenter.info #trendbook s/s 2014 http://goo.gl/VY6sw8

Contributors of the #trendbook: Ada Avetist, Andrew Birk, Billy Gallery, Anne de Boer, Eloise Bonneviot, Sebastian Cichocki, Gerardo Contreras, Martyn Richard Coppel, Debora Delmar Corporation, Guia Cortassa, Rafal Czajka, DJ New Jersey Drone, Travis Egedy (Pictureplane), Julie Grosche, Hard-Core, Hrafnhildur Helgadóttir, Sæmundur Þór Helgason, Blair Kneppers, Piotr Łakomy, Perla Montelongo, Museum of Internet, Kubiat Nnamdie, Wyatt Niehaus, Karolina Plinta, Lauren Reid, Manuel Roßner, Gregor Rozanski, ScreenSaverGallery, Nicolaus Schafhausen, Manuel Solano, Johannes Thumfart, Upominki, Guus Vreeburg, Beata Wilczek

Txt & Organizer: BWA Zielona Góra
Cooperation: NEW: ART CENTER, Het Plafond

IS IT ART OR IS IT JUST
BWA Zielona Góra
Wernisaż 14 lutego o 19:00
Wystawa czynna do 9 marca

IS IT ART OR IS IT JUST
BWA Zielona Góra

IS IT ART OR IS IT JUST 14.02 09.03