DWADZIEŚCIA LAT PO / Twenty years after / Двадцать лет спустя / projekt artystyczno-społeczny. Podstawową ideą projektu jest SPOTKANIE. Ponad podziałami, ponad ideologiami, przywołujące historię, przede wszystkim tą ludzką, indywidualną.

 

DWADZIEŚCIA LAT PO / Twenty years after / Двадцать лет спустя / projekt artystyczno-społeczny.
Patronat honorowy:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
Pomysłodawcy: Wydawnictwo Edytor w Legnicy, Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”
Producent: Teatr Modrzejewskiej w Legnicy.
1. Idea:
Podstawową ideą projektu jest SPOTKANIE. Ponad podziałami, ponad ideologiami, przywołujące historię, przede wszystkim tą ludzką, indywidualną. Nie chcemy zapominać,  w jakim historycznym czasie Rosjanie byli w Legnicy i dlaczego nasze miasto nazywa się do dziś Małą Moskwą. Ale nie chcemy tego wypominać.
Chcemy POROZMAWIAĆ o tym co dobre i co złe. Niech rozmawiają ludzie, wśród nich artyści o konkretnej, wyrazistej opinii: – dokumentalny Teatr.doc z Moskwy, który swoje opowieści układa z osobistych relacji, buntownicza kapela „Leningrad”, kontestująca od lat  „jedynie słuszną ideologię”. Nie będzie to więc nostalgiczno-sentymentalny powrót do tamtych czasów, ale poważana, nie pozbawiona wyrazistych sądów, rozmowa.
Teatr doc. z Moskwy
Teatr doc. z Moskwy
Rozmowa o LUDZKICH HISTORIACH.
Marcin Zaremba, historyk, którego nie można posądzić o służbę jakiejkolwiek ideologii, napisał we wstępie do swojej świetnej książki „Wielka trwoga” najważniejsze dla naszego projektu słowa:
„Uważam, że nadszedł czas na odpolitycznienie powojennej przeszłości, na pochylenie się nad zjawiskami społecznymi, nad codziennym życiem Polaków.  Przestrzenią nieomal zupełnie nie przedstawiona przez badaczy pozostaje świat zbiorowych wyobrażeń, opinii emocji. Naszym,  historyków,  zadaniem jest opowiadanie historii ludzkiej, a zatem powinniśmy zapytać o emocje, spróbować odtworzyć te najważniejsze, zastanowić się z czym się wiązały i jaki miał wpływ na dalsze zachowania i postawy ludzi. Wydarzenia nabiorą pełni, staną się bardziej zrozumiałe, gdy osadzimy je w kontekście. Tego jestem pewien”.
Takie PYTANIA postawimy we wrześniu w Legnicy – mówi Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, współorganizatora wydarzeń związanych z projektem Dwadzieścia Lat Po.
Mała Moskwa... Reż. Waldemar Krzystek
Mała Moskwa… Reż. Waldemar Krzystek
2. Program:
13 września (piątek):
11.00 – konferencja „Wyjdą, nie wyjdą” (pod patronatem honorowym przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP,  Grzegorza Schetyny) – Scena Gadzickiego,
13.30 – prezentacja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – Scena Gadzickiego
18.00/19.30 – pokaz filmu dokumentalnego „Europa Środkowa idzie na wolność” w reżyserii Mirosława Jasińskiego – Scena Gadzickiego
18.00/19.30 – premiera spektaklu „Rzeczy” Teatru doc.  z  Moskwy – Scena na Nowym Świecie
Wschody i Zachody Miasta, reż. Jacek Głąb
Wschody i Zachody Miasta, reż. Jacek Głąb
14 września (sobota):
12.00 –  pokaz grup rekonstrukcyjnych z różnych epok historycznych – Park Miejski
17.00 –  spotkanie  aktualnych i byłych mieszkańców Legnicy – Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów – biesiada wspomnieniowa – Szkoła Podstawowa nr 10 (dawna szkoła radziecka)
20.00– koncert zespołu „Leningrad” – Park Miejski
Leningrad...Koncert zespołu.
Leningrad…Koncert zespołu.
15 września (niedziela):
12.00 – raport z podzielonego miasta (prezentacja wyników badań etnograficznych z lat 2010-2013)   – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Zuzanna Grębecka i jej uczniowie – Caffe Modjeska
15.00 – kino teatralne – Scena Gadzickiego
„Ballada o Zakaczawiu” (teatr telewizji)
„Mała Moskwa” (film)
„Wschody i Zachody Miasta” (teatr telewizji)
Mała Moskwa... Reż. Waldemar Krzystek
Mała Moskwa… Reż. Waldemar Krzystek

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Dwadzieścia lat po/Twenty years after/ Двадцать лет спустя”
                     Общественно-художественный проект
Почётный патронат:    Маршал Нижнесилезского воеводства Рафал Юрковланец
Идея принадлежит:  Издательство « Эдитор» в Легнице, фонд Яцка Гломба  „Naprawiacze Świata”
Исполнитель:  Легницкий театр им. Г.Моджеевской.
1.  Идея:
Основной идеей проекта является ВСТРЕЧА. Вне идеологии, вне всевозможных разделов,  встреча, которая будет обращаться  к истории, прежде всего индивидуальной, к истории людей. Мы не хотим забывать, в каком историческом времени жили  советские граждане в Легнице и почему город до сих пор называется « Малой Москвой. Но мы не хотим никого в этом упрекать.
Мы хотим ПОГОВОРИТЬ о том, что хорошо и что плохо. Пусть разговаривают люди,  а среди них деятели культуры с конкретным и определённым  мнением: – документальный театр  « Театр.doc» из Москвы, который свою повесть  создаёт на основе личных воспоминаний разных людей,  бунтарская группа « Ленинград», которая уже много лет  выступает против  „единственно правильной идеологии” Наша ВСТРЕЧА не будет ностальгически-сентиментальным возвращением к тем временам, она будет серьёзным, не лишённым чётких  и серьёзных  суждений,  разговором.
Разговором о историях людей.
Марчин Заремба, историк, которого нельзя упрекнуть в служении какой-либо идеологии, написал во вступлении к своей замечательной книге «Wielka trwoga» очень важные для нашего проекта слова:
Я считаю, что пришло время для взгляда на прошлое вне политики,  для  серьёзного размышления над общественными явлениями, над повседневной жизнью поляков. Пространством совершенно не исследованным  учёными остаётся мир  коллективных представлений, мнения  эмоций. Нашим заданием, как историков, является рассказ о  историях людей, а поэтому, мы должны принимать во внимание  эмоции, и должны попробовать воссоздать те, самые важные, подумать о том, с чем они были связаны, и какое влияние имели на дальнейшее поведение и позиции людей. События преобретут формы, станут более понятными, если мы их поместим в конкретные ситуации и реальность. Я уверен в этом».
Такие вопросы мы  поставим в сентябре  в Легнице.
Яцек Гломб.
2. Программа
13 сентября ( пятница):
11.00. – конференция «Выведут, не выведут» ( с планируемым участием Леха Валенсы)  – в сотрудничестве с Коллегией Восточной Европы (патронат Председателя Комиссии Иностранных дел Сейма РП, Гжегож Схетына) – сцена Газдицкого.
13.30.- презентация деятельности  варшавского Центра польско-росссийского диалога и и согласия  – сцена Газдицкого
18.00/19.30.-премьера документального фильма « Центральная Европа выходит на свободу» , режиссёр Мирослав Ясиньски
18.00/19.30.- премьера спектакля «Вещи»  – Московский театр doc.
14 сентября ( суббота):
12.00 –   показ реконструкционных групп разных исторических  эпох- Городской парк.
17.00 – встреча-воспоминание  настоящих и бывших жителей Легницы- поляков, русских, украинцев, белоруссов –  Начальная школа №  10
20.00.- концерт группы « Ленинград»- Городской парк.
15  сентября (воскресенье):
12.00. – рапорт из разделённого города ( презентация итогов этнографических исследований 2010-2013 годов) – Кафедра Польской культуры варшавского университета,  д-р Зузанна Грембецка и её студенты- кафе Модьеска.
15.00.- театральный кинозал – сцена Газдицкого
« Баллада о Закачавье»- ( телевизионный театр)
« Малая Москва»- ( фильм)
«Восходы и закаты города»-(телевизионный театр)
Teatr doc. z Moskwy
doc. Theatre from Moscow

TWENTY YEARS AFTER

Dwadzieścia lat po/ Twenty years after / Двадцать лет спустя”
artistic/community project
Patronage: Rafał Jurkowlaniec, Marshal of Lower Silesia
Concept: ‘Edytor’ publishing house in Legnica, Jacek Głomb’s “Naprawiacze Świata” Foundation
Producer: The Modjeska Theatre in Legnica
1.    1. The idea:
The fundamental idea of the project is A MEETING. Above any divisions, above any ideologies, evoking history, predominantly individual, human history. We don’t want to forget the specific historical time in which the Russians were in Legnica, and why to this day the city is referred to as ‘Mała Moskwa’ – Little Moscow. But we also don’t want to blame anyone for it.
We want to TALK ABOUT what is good and what is bad. Let the people talk. Let there be artists among them, artists with a specific clearly defined opinion – weaving their tales from personal narratives, the documentary Teatr.doc from Moscow, and the rebellious Leningrad band, for years contesting “the only proper ideology”. It is therefore not going to be a nostalgic and sentimental return to that time, but a thoughtful talk, not lacking in explicit judgements.
A talk about HUMAN HISTORIES.
Marcin Zaremba, a historian who cannot be suspected of serving any ideology, wrote the words that we see as most fundamental for our project in the introduction to his fantastic book Wielka trwoga (literally: The Great Dread):
“I believe the time has come for the de-politicization of the post-war past, for paying attention to civic phenomena, to the everyday life of Poles. The world of collective notions and concepts, and opinions and emotions remains an area that researchers have all but failed to present. It is our task, as historians, to tell the history of the people. Therefore, we should ask about emotions and try to re-enact the most important ones, considering their relationships and links, and the ways in which they influenced people’s further behaviours and attitudes. The events will become fuller and more understandable if we set them in their context. This I am certain of.”
These are the QUESTIONS that we are going to ask in Legnica in September.
Jacek Głomb
Ballada o Zakaczawiu. rez. Waldemar Krzystek 2
Ballada o Zakaczawiu. rez. Waldemar Krzystek 2
1.    2. Programme:
13th September (Friday):
11:00 a.m. – Wyjdą, nie wyjdą (They will leave, they won’t) the conference under the patronage of Grzegorz Schetyna, the Chairman of the Foreign Affairs Commission of the Polish Parliament – the Gadzicki Stage
1:30 p.m. – the presentation of Polish-Russian Dialogue and Understanding Centre – the Gadzicki Stage
6:00/7:30 p.m. – Premiere of Mirosław Jasiński’s documentary film Central Europe regains freedom – the Gadzicki Stage
6:00/7:30 p.m. – Premiere of Rzeczy (Things), a play by Teatr.doc from Moscow –
Na Nowym Świecie Stage
Teatr doc. z Moskwy... My dwaj
doc. theatre from Moscow
14th September (Saturday):
12:00 p.m. – Presentations by historical re-enactment groups from various periods of history – Town Park
5:00 am – A meeting of current and former residents of Legnica: Poles, Russians, Ukrainians, Belarusians (a feast of memory) – Primary School No. 10 (former Soviet school)
8:00 p.m. – concert by Leningrad – Town Park
15th September (Sunday):
12:00 p.m. – the report from the divided city (presentation of the results of ethnographic research 2010-2013) – Polish Cultural Institute, University of Warsaw, Dr. Susan Grębecka and her students – Caffe Modjeska
3:00 p.m. – Theatre cinema – the Gadzicki Stage:
Ballad of Zakaczawie (televised theatre play)
Little Moscow (film)
Uprisings and Settings of the Town (televised theatre play)

 

Ballada o Zakaczawiu. Director  Waldemar Krzystek
Ballada o Zakaczawiu. Director Waldemar Krzystek